The Gospel of God: Slavery, Freedom, and Destiny
hopechurchws   -